shim    
shim Auggie shim flash
  shim
shim romo shim True
shim  
shim